Anna BANASZCZYK-SUSŁOWICZ

Anna BANASZCZYK-SUSŁOWICZ

Neurologopeda

Neurologopeda, terapeuta Metody Warnkego (kurs podstawowy i rozwijający), terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia, absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, oligofrenopedagog, magister filologii polskiej, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 2005 do 2014 roku współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi „Głos”, gdzie prowadziła zajęcia grupowe z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi oraz zajęcia indywidualne z dziećmi i dorosłymi, a także nauczania indywidualne uczniów, którzy ze względu na problemy rozwojowe i stan zdrowia nie mogli uczęszczać do masowej szkoły.

Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy o różnym podłożu (np. urazy neurologiczne, upośledzenie, wady genetyczne), a także korektę wad wymowy. Zajmuje się też profilaktyką i terapią dysleksji (trening automatyzacji funkcji podstawowych i trening koordynacji półkul mózgowych), logopedią estetyczną oraz kursami emisji głosu.

Obszary działania, szczególne zainteresowania – terapia mowy – afazji, opóźnionego rozwoju mowy (samoistnego i niesamoistnego), diagnoza i trening zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, poprawa wyrazistości wymowy, podnoszeniu kultury języka i kompetencji językowej, profilaktyka zaburzeń logopedycznych.

ZAKRES usług:

  • korekta wad wymowy (np. reranie, seplenienie) – dzieci, młodzież i dorośli
  • terapia zaburzeń mowy o różnym podłożu (np. afazja, dysartria, upośledzenia, wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm) – dzieci, młodzież i dorośli
  • profilaktyka i terapia dysleksji (poprzez poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także trening lateralny) – dzieci
  • emisja głosu – młodzież, dorośli
  • logopedia estetyczna (dykcja, intonacja, budowanie zdań, bogactwo słownictwa, kompetencja komunikacyjna) – dzieci, młodzież, dorośli

 

Kontakt: