W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) − informujemy, że:

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Centrum SUPER-ego K. Fura, K. Ździebło Sp. j., adres: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław (dalej: „Administrator”).

 

2. Dane kontaktowe

Można skontaktować się z nami w następujący sposób:

a). pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław;

b). pod adresem e-mail: biuro@superego.com.pl ; iod@superego.com.pl

c). telefonicznie: 71 361 04 77

d). iod@superego.com.pl

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

a). dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, której Pani/Pan jest stroną (np. umowy

o świadczenie usług), w tym do zapewnienia wykonania umowy i kontaktu w związku z nią drogą pocztą e-mail lub telefonicznie;

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b). dane osobowe przetwarzane są dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach:

 – marketingowych;

 – kontaktowych;

 – dochodzenia roszczeń związanych z umową;

 – prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

– analitycznych;

– archiwalnych (dowodowych).

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c). dane osobowe przetwarzane są stosownie do zgody udzielonej przez Panią/Pana w osobnym dokumencie,
w celach tam określonych.

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO
d). dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, spoczywającego na Administratorze, w tym do:

wypełnienia prawnych zobowiązań nałożonych na Administratora przepisami prawa podatkowego, w tym ustawy o rachunkowości;

zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa; wykonania obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy i instytucje.

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
e). dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przez Administratora na Pani/Pana żądanie, sformułowane przed zawarciem umowy, której Pani/Pan będzie stroną (np. umowy świadczenia usług).

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
f). dane osobowe szczególnych kategorii (m.in. odnośnie stanu Pani/Pana zdrowia) przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, udzielonej w odrębnym dokumencie, w celach w tym dokumencie określonych.

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
g). dane osobowe szczególnych kategorii (m.in. odnośnie stanu Pani/Pana zdrowia) przetwarzane są tylko, jeśli jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 9 ust. 2 lit h RODO.
h). dane osobowe szczególnych kategorii (m.in. odnośnie stanu Pani/Pana zdrowia) przetwarzane są tylko, jeśli jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w tym do gromadzenia danych osobowych w państwowym Systemie Informacji Medycznej na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 9 ust. 2 lit i RODO.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, podmioty niszczące dokumentację, stowarzyszenia i fundacje powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem

 

5. Przekazywane danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:

a). w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;

b). w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa;

c). w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;

d). w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– przeniesienia danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
– z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

8. Przetwarzanie zautomatyzowane

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, bez ich profilowania.

 

9. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga ich podania lub ich podanie jest niezbędne do wykonania przez Administratora zawartej umowy. W takim wypadku niepodanie niezbędnych danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług lub realizacji umowy.