Accessibility tools panel
X

Coaching osobisty – szkolenia

Coaching osobisty – szkolenia

Jest formą pracy indywidualnej przeznaczoną dla osób zdrowych, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie, osiągać większą satysfakcję z podejmowanych działań, stale poprawiać jakość życia i wprowadzać w nim konstruktywne zmiany.

Wiele osób, mimo iż przeszło już przeróżne kursy i szkolenia, nadal odczuwa potrzebę poszerzania swych kompetencji, szuka nowych dróg rozwoju. Coaching jest właśnie dla takich osób.
Jest to szczególna odmiana pracy z pogranicza szkolenia i doradztwa, która skupia się głównie na poznaniu siebie i rozwoju określonych obszarów własnej osobowości. Uczestnicząc w takim coachingu w szybki i skuteczny sposób można poszerzyć wiedzę o sobie, swoich pragnieniach i potrzebach, a przez to lepiej formułować cele życiowe i rozwijać kompetencje niezbędne do ich realizacji.

Tryb pracy i program coachingu jest ściśle dostosowany do konkretnej osoby, a zajmowanie się indywidualnymi potrzebami i elastyczne podejście oznacza precyzyjne wykorzystywanie dostępnych środków i możliwość dokładniejszego sprawdzenia efektów. To właśnie indywidualizacja działań sprawia, że osobisty coaching jest bardziej efektywną formą rozwoju, niż zwykłe szkolenia.

Coaching może dotyczyć sposobu postrzegania własnej osoby i związanej z nim autoprezentacji, poznania swoich mocnych i słabych stron, dokładnego sprecyzowania oczekiwań wobec innych osób (partnera, dzieci, współpracowników, przyjaciół itp), oczekiwań i pragnień związanych z przyszłością, celów życiowych, analizy dotychczasowego funkcjonowania w różnych obszarach życia, sposobu wchodzenia w relacje z ludźmi i wielu innych tematów ważnych dla satysfakcjonującego .

Na czym polega coaching?

Nauka rozwoju osobistego polega m.in. na zadawaniu inspirujących i motywujących pytań, poprzez które coach pomaga Ci inaczej spojrzeć na swoje życie i środowisko oraz opracować strategie służące osiągnięciu sukcesu, oraz spełnienia. Rozwój osobisty jest formą pracy indywidualnej przeznaczoną dla osób zdrowych, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie, osiągać większą satysfakcję z podejmowanych działań, stale poprawiać jakość życia i wprowadzać w nim konstruktywne zmiany.

Jest to szczególna odmiana coachingu, która skupia się głównie na poznaniu siebie i rozwoju określonych obszarów własnej osobowości. Uczestnicząc w takim coachingu, w szybki i skuteczny sposób można poszerzyć wiedzę o sobie, swoich pragnieniach i potrzebach, a przez to lepiej formułować cele życiowe i rozwijać kompetencje niezbędne do ich realizacji.

Tryb pracy i program coachingu jest ściśle dostosowany do konkretnej osoby, a zajmowanie się indywidualnymi potrzebami i elastyczne podejście oznacza precyzyjne wykorzystywanie dostępnych środków i możliwość dokładniejszego sprawdzenia efektów.

Nauka rozwoju osobistego może dotyczyć sposobu postrzegania własnej osoby i związanej z nim autoprezentacji, poznania swoich mocnych i słabych stron, dokładnego sprecyzowania oczekiwań wobec innych osób (partnera, dzieci, współpracowników, przyjaciół itp.), oczekiwań i pragnień związanych z przyszłością, celów życiowych, analizy dotychczasowego funkcjonowania w różnych obszarach życia, sposobu wchodzenia w relacje z ludźmi i wielu innych tematów ważnych dla satysfakcjonującego życia.

Najważniejsze zalety coachingu:

 • umożliwia dostosowanie preferowanych stylów uczenia się,
 • bazuje na relacjach podopieczny – trener, które polegają na wspólnym ustalaniu celów, rozwiązywaniu problemów, udzielaniu wsparcia i dzielenia się wiedzą,
 • zwiększa motywację, entuzjazm i inspiruje do rozwoju,
 • jest w stanie zminimalizować większość przeszkód w uczeniu się, w poznawaniu siebie i rozwijaniu nowych umiejętności,

Przebieg coachingu:

Są to osobiste spotkania z psychologiem – konsultantem. Częstotliwość może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości. Poza indywidualnymi spotkaniami możliwe jest prowadzenie przez coacha rozmów telefonicznych i kontaktów e-mailowych między sesjami coachingu, jeśli taka forma zawarta zostanie w kontrakcie coachingowym.

Cały proces coachingu składa się z 6 etapów:

ETAP

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKT

 I. Określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów.Rozmowy i spotkania z Klientem, testy, obserwacja.Ogólne zdefiniowanie potrzeby rozwojowej, zrozumienie przez Klienta czym jest coaching osobisty oraz zdefiniowanie na poziomie ogólnym celów coachingu.
II. Uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych.Rozmowy i wywiady z KlientemUstalenie szczegółów dotyczących potrzeb rozwojowych, jasny obraz obecnych możliwości i doświadczeń Klienta, uzgodnione cele coachingu wraz z kryteriami sukcesu.
III. Opracowanie szczegółowego planu coachingu.Rozmowy, planowanie, ustalanie priorytetów.Szczegółowy plan coachingu z określonymi krokami służącymi osiągnięciu celów rozwojowych, ustalenie czasu trwania.
IV. Realizacja określonych w planie działań, spotkań, zadań.Spotkania z Klientem, (opcjonalnie) korespondencja e-mailowa i telefoniczna, gromadzenie wykonywanych zadań oraz gromadzenie notatek z obserwacji i spotkań, przekazywanie informacji zwrotnej, interweniowanie w przypadku nie wywiązywania się z umowy i nie realizowania planu.Realizowanie działań zgodne z zaplanowanym harmonogramem.
V. Ocena wykonanych działań.Przekazywanie informacji zwrotnych, analizowanie działań, wyznaczanie celów.Sporządzenie listy mocnych stron Klienta oraz obszarów, w których powinien się rozwijać, rezultatów i porównywanie ich z wymaganymi standardami, planowanie zmian w działaniu Klienta podczas ponownego wykonywania zadania.
VI. Zakończenie coachingu.Porównanie zrealizowanych działań z zaplanowanymi, porównanie osiągniętych celów z planowaną działalnością i rezultatami.Oceniony program coachingu, wraz z wnioskami.

Stosowane techniki i narzędzia:

 • Technika GROW
 • Technika ABC
 • Metoda potrójnej, podwójnej i pojedynczej pętli
 • Analiza pola siły
 • Analiza SWOT
 • Co by było, gdyby…
 • Tabela umiejętności, itd.
 • Testy i arkusze

Stosowane techniki i narzędzia, oraz sposób oddziaływania przez coacha opiera się na wiedzy psychologicznej i może obejmować techniki znane z psychologii:

 • poznawczej (zmiany sposobu myślenia, wzmocnienia, itd.)
 • behawioralnej (modelowanie, społeczne uczenie się, wzmocnienia, ekonomia ekwiwalentów, itd.),
 • psychodynamicznej (np.: analiza mechanizmów obronnych),
 • myślenia systemowego (analiza pełnionych ról, mity, zasady i normy).

Wybór metody uzależniony jest od wielu czynników, min.: od wiedzy i nastawienia Klienta, jego otwartości i możliwości wglądowych, indywidualnych problemów i oczekiwań oraz efektów, które Klient przy pomocy coacha chce osiągnąć.

Najważniejsze różnice pomiędzy coachingiem a terapią:

TERAPIA

COACHING

Koncentracja na przeszłości, neutralizowanie negatywnych wydarzeń z przeszłości i ich wpływu na aktualne zachowania.Koncentracja na teraźniejszości i przyszłości, rozwój potencjału.
Uwaga skupiona na niewłaściwych zachowaniach (również patologicznych).Uwaga skupiona na osiągnięciu pozytywnych celów i rozwoju.
Klient/pacjent powinien poczuć się wzbogacony („lepiej się poczuć”).Coaching powinien przynieść poprawę wykonywanych działań (realizacja celów), niekoniecznie samopoczucia.
Regularne, unormowane sesje.Sesje mogą być rożnej długości (od 1h do 8h), ich częstotliwość może być różna.
Praca w gabinecie terapeuty.Praca w miejscu pracy klienta, miejscu neutralnym. Różne sposoby pracy – maile, telefon, komunikatory, bezpośrednia rozmowa w gabinecie coacha.
Praca bezpośrednio dotyczy osobistych problemów klienta/pacjenta.Praca pośrednio dotyczy osobistych problemów klienta, częściej skupia się na możliwościach w wykonywaniu danej czynności i podnoszeniu efektywności osobistej.
Koncentracja na problemie, na poszukiwanie jego przyczyn, negatywnych wzorców zachowań i poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z nimi.Koncentracja na upragnionych, sprecyzowanych efektach w życiu osobistym i zawodowym poprzez zaplanowanie odpowiedniej strategii działania.

Naszym zdaniem, obydwie dyscypliny mogą pracować z w pełni zdrowymi klientami, które aktualnie stawiają czoła trudnym sytuacjom. Tak coaching, jaki i terapia zorientowane są na pomaganie ludziom poczynić różnicę i wdrożyć w życie cele, które są dla nich istotne.

Choć miejscem naszego działania jest Wrocław, to specyfika coachingu pozwala na to, by z tej formy pracy skorzystały również osoby z innych miast, ponieważ część spotkań może być realizowana na odległość, za pośrednictwem internetu (skype, chat video) czy telefonicznie. Nasi coachowie są również gotowi dojeżdżać poza Wrocław do swoich Klientów. w niektórych przypadkach jest to wręcz konieczność, gdyż zdarza się, że spotkania coachingowe przynoszą najlepsze efekty, gdy odbywają się w środowisku pracy Klienta.

Szczegółowy plan pracy, długość i częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie z prowadzącym coaching.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Więcej o coachingu w naszej ofercie.

Umów się na spotkanie: 71 361 04 77


Proszę obrócić urządzenie